Foto: www.meergeneratiewonen.nu

Foto: www.meergeneratiewonen.nu

In Nijmegen is een nieuwe vorm van wonen mogelijk: ‘Meergeneratiewonen’. Op dit moment lopen oudere mensen, zeker als ze alleen zijn, een groot risico te vereenzamen. Tegelijk raken ze steeds meer afhankelijk van de hulp van de samenleving om hen heen. Anderzijds kunnen ze juist veel betekenen bij de zorg voor kinderen en kunnen ze levenservaring en -kennis overbrengen. In het gestarte Meergeneratie woonproject in Nijmegen wonen mensen van 0 tot 100+. Daarmee kan het project een toekomstwijzend model van wonen en leven worden. De opvang van kinderen vindt plaats in grotere groepen, op afstand van de eigen woonplek. Omdat gemeenschapsvorming één van de uitgangspunten van ons project is, kan de zorg en ondersteuning van ouderen, gehandicapte mensen en kinderen meer door mensen in de wijk zelf plaatsvinden.

Het Meergeneratie Woonproject Nijmegen (MWN) onderscheidt vier pijlers.

1. Gemeenschapsvorming
Zowel onafhankelijkheid als daadwerkelijke betrokkenheid, met aandacht en respect voor ieders mogelijkheden en grenzen. Coöperatief zelfbestuur en intern overleg; inzet via deelname in teams (zoals techniek, bestuur, communicatie, groen etc.)

2. Stilte en bezinning

Geestelijke verdieping met aandacht voor de onderlinge verbondenheid van alle leven.

3. Ecologie en duurzaamheid
Bewust een ecologische inspirerende levensstijl ontwikkelen.

4. Meergeneratie-aspect
Het streven is alle generaties in het project in een goede verhouding samen te brengen, van jonge zelfstandige mensen en gezinnen tot en met ouderen.

Het vertrekpunt is voor de initiatiefnemers de ervaring van gedeelde stilte, de ervaring van het gemeenschappelijk mediteren. Daarbij gaat het erom om ruimte te scheppen waarin een ieder zijn/haar verborgen hoop en vrees kan neerleggen en waarin je afstand kunt doen van elke fixatie. Door het ‘niets doen’ kan in die stille ruimte iets nieuws worden geboren. Door de afwezigheid van de fixatie kan men elkaar in het dagelijks leven telkenmale opnieuw ontmoeten. Van hieruit vindt op een natuurlijke wijze gemeenschapsvorming plaats.

Vanuit de beoefening van meditatie kan ook een visie ontstaan waarin er een basale behoefte aan eenvoud en puurheid is, ook ten aanzien van de ons omringende omgeving. Dit krijgt vorm in het kiezen voor een zo duurzaam mogelijke invulling van de woon- en leefomgeving. En ook in de keuze voor minder privé ruimte en bezit en meer gemeenschappelijk.

Het generatie-overkoepelende aspect ontstond vanuit de wens om het isolement en de vereenzaming, waarin de verschillende leefstijdgroepen en leefvormen lijken te verkeren, ruimte te creëren voor nieuwe contacten en nieuwe vormen van verbondenheid. Er kan meer verwantschap en nabijheid ontstaan tussen mensen dan wellicht binnen de bestaande familieverbanden.

Het woonproject wil nadrukkelijk ook openstaan voor mensen uit de omgeving. De mensen die deelnemen aan dit project besteden een gedeelte van hun beschikbare tijd aan het met elkaar wonen en leven. Deze woonvorm is een dynamisch en toekomstwijzend model voor samen leven en wonen, waarin de onderlinge betrokkenheid kan groeien en de druk op de kosten voor bv. ouderen- en gehandicaptenzorg en kinderopvang kan worden beperkt. Tevens kan door het bieden van faciliteiten als een stiltecentrum en een distributiepunt van biologische produkten een gezondsbevorderende impuls gegeven worden.


Klik hier voor meer informatie over het Meergeneratie Woonproject Nijmegen (MWN).